Gif2Txt 2.0

|
GIF2TXT 2.0 Home Page
This is a pretty schweet gizmo over at degraeve.com it converts a gif image ( see above ) into ASCII or colorized HTML. It deserves a look.


slsntnilsllniiisltsieelniiiltsenlteelintsintnsesetsnteitlsenllsntelntneensnsitie
leliieinstlnisileseiesnesnetnttslsnttssliieisleeielltelnnennttttinnlillstiieslnt
nntsetiislsnlnetitssntsllstistttslsnlnnnetellleeteletiiseilsnneeltsstlisiestliit
lnlettstsnnntninieiesiisnilnnnstnlnstsnntenienllteiieninsneinsltiitiilinneteieee
eeniilsillllnetneiseilestlinstsseinititiesttnstsenslteleiestntittsstiteileliilli
tlieilniietliniseliensttnsstelelneneesttnlniesnilstsstttnentsenststenlitinliilii
lstseinsnsllntsillnintsntletnsnislineteitsisesnlsnliinnesstttssilenstentiistlltn
lisssliiessnteneeieeetsllnilslenteeeilsneietlintnslinesnnsessneinnsesineeenlllti
lnnnillnsilstntnnsssntlnlnseineiinsilsesetltietlesesnileitstiitseiietnletseitsti
tiinlsistsleeeintltiissieletstnttettetnlnsnttltlslttnliitlillestiiilntennitneees
ltlteiililseitilsseslsntstniilnenssseeeinsnielseelnslllelneitiinsniieeislntttsis
illiletelltttstnesitilllnnistsenistislteslieiensnlnslttsnnltnesstsstnntettttttsi
nesistltnslinnnslliesesiitsltiiesinileltttlllsneslilsenntsentnitelssittetstninnt
lilsisiiesnisleeeeltttnlnetslieeisstelneeelssiststssssnnetnislstlillelistinsissn
tllsnnieieeslnselllitninsllitlstitlsliissliintttlittssisieeilntnnsnsnnesiiinnisi
tiileeiteeiissenntlnlleistltleesnelntlttlsletntieieeletsieestetisetseinsststnlin
tlisnnlnltnnlinsnnnisltnietslslsiltlisleinnlillttltinsnenenstilttineilsntnnsiiet
llitslnletiliiitstttlsnllnnslesntetlisiinstennlsiliiisnninnnetsiiesesninnstsitse
nlleileiilltleltlllesttliettistniennlstsellnsetnileeinntiseietliesetenntsntlisin
ltiliteistnlielseltsttltleiilseeltlenisiessiisnetlettinlsstsletnlteisstllninline
niisniitsienllteeeissitteeseneleitllninsltneleislsnlnilinetelnneslnsnileeelsensi
iisienislsnenieleletsstetttelntnlltsestnsittttslislitsnietinssnseiietitnttttetnt
itiiinsnlenliteesnnesnltltsintintnntltstneiltnlitneeslttleeittnltlssinselniellse
tntntstiisiliiteettlieeltieeeiseiittittesilselieilllstettnnntieesetilstnneeellet
netnesleneiltlnnitsttnnnisleneltnssttlsllsssteeiettiilelnlnnltsnissniitisiitstni
tnteitttstenletileientttiitseeieietleisislsinlieetetitislnneetintiisnsenlsntlnnt
esttnneililltltinisllleleiiseelnisetnnsnnslinletintisilsetiseeleeeleitilnitilnnn
sltllsttteellttisietssleilisnnetlilnineeellnslsnllslsnennnsntltilniltssttteentse
liltlistentneittstssieiinetteellsseettselnnseelsetitstssssniltstlinsiissilssnste
ttelsssttslntnlnsieieeslnnlensitesetneenllentslsitltsesneeetitieienssieiiliteiel
nnseenstistlintnettsilssiteenlstetiisinilieninnlttinlisittetssltetlilesnitsielne
snnlteenlttnenlttlselstilntttettleillieeelelestitlenlntlillslelnitlnttlsielletee
inleiinetsiisteenntslilsennetelisetllltsltslnteitessinsllintlleenelselititlnetns
tlsilesnslllnssntlstnenettseiiensstesstesenenteetlnitisllsnsltslnilleiieelsltilt
inttsselisieltientstlilslsltlellllssienliietsnnesnlslltseetssneeltnitltssiitleen
sttttelssnlnstiltisneiessilnnntsettlsissinlttlneneisnnittsnstilisstistnntetnsils
nelennsnninnlleliststlseilnsnsleinitnsneeettlsltlntsetetetitsssistillintnteeilii
lneiitnnsseltntleinesnisnitnnisiitilllttisssetstlsliineisisttinsitsttistsintetlt
sieseisssliiielttselnietlietteellnessinstitsliiiisliststinnelnneisiineteentslsis
eisnniestilsinsistltetltlltenielsissnnsltiilsteeeieieiestnitetiiisisslltsneestel
etiniesetilssttlnettlnltsttienesietntnilittttlsleetsseslnsiinttninlesenneessense
siiileilsttesnisiniilsitntlesnnsslliestseinlsnsteenesinnsinslnneilsllltsntetltet
selissnitttllsileeniinllstnsniltsillsllseninessnsllnsnlitlslieetseiisnlenienlnne
nnnlnisls
        

About this Entry

This page contains a single entry by Will published on April 27, 2004 2:16 PM.

Ship Date - April 26, 2004 was the previous entry in this blog.

Windows Desktop Backgrounds is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Powered by Movable Type 4.01
Support this site by opening up a hosting account with site5.com
Powered By Site5.com